Program, działalność

Wiele możemy nawzajem nauczyć się od siebie, by poznawać głębię i sens życia

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

Chcemy, potrafimy i tak zrobimy

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją, sięgającą okresu przedwojennego.
Związek działa na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją skupiającą emerytów, rencistów i inwalidów.
Wstępując do PZERiI zyskujesz możliwość wspólnego działania na rzecz godnego życia seniorów i osób niepełnosprawnych i zapewnienia im należnego miejsca w społeczeństwie. Zyskujesz wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów dnia codziennego. Zyskujesz przyjaciół, którzy Cię nie zawiodą.

Związek prowadzi następujące działania w imieniu i na rzecz swoich członków:
• przedstawia naczelnym władzom państwowym (Prezydentowi, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu) opinie i postulaty dotyczące poprawy systemu zabezpieczenia społecznego i polepszenia warunków bytowych społeczności emeryckiej;
• prezentuje interesy emerytów i rencistów na forum Parlamentu, Komisji Trójstronnej i innych;
• propaguje w społeczeństwie wiedzę o problemach i potrzebach osób starszych i niepełnosprawnych;
• przeciwdziała samotności, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu seniorów.
Ponadto terenowe ogniwa Związku:
– współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności seniorów i ludzi niepełnosprawnych;
– organizują samopomocową opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi, chorymi;
– przyznają zapomogi finansowe i udzielają pomocy rzeczowej członkom, znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej;
– prowadzą bogatą działalność artystyczną, kulturalną i turystyczną dostosowaną do zainteresowań i potrzeb swoich członków;
– prowadzą zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne dla swoich członków;
– organizują wyjazdy wypoczynkowo-lecznicze;
– udzielają bezpłatnych porad prawnych;
– wydają zaświadczenia upoważniające do ulgowych przejazdów kolejowych.

Zostań członkiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, aby Twoja starość była lepsza.